Home page

Náplň spoločnosti e-c-o s.r.o.

Hlavnou náplňou spoločnosti e-c-o s.r.o. je poradenstvo a pomoc pri
príprave a realizácii projektov v súlade s princípmi trvalo-udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky a ich optimalizácie vo vzťahu k zachovaniu
prírodnej krajiny.

Pri príprave a realizácii jednotlivých projektov hľadáme možnosti ich
optimálnej realizácie vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného
prostredia – voda, príroda, pôda, lesy, ovzdušie.

Na základe dlhoročnej praxe v štátnej správe poskytujeme služby pri
vybavovaní jednotlivých žiadostí a povolení potrebných na realizáciu
projektov a jednotlivých činností. Sme schopní vyhotoviť náležitú
dokumentáciu prostredníctvom expertov a odborne spôsobilých
osôb.

Oblasti poskytovania služieb
Ochrana prírody a krajiny

Ochrana prírody a krajiny

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s uvedenými činnosťami

Činnosti uskutočňované vo voľnej krajine a vybavovanie žiadostí na vydanie záväzných vyjadrení.

 • schválenie alebo zmena územného plánu obcí a územného plánu zón
 • vydanie územného rozhodnutia
 • vydanie stavebného povolenia alebo zmena stavby
 • vydanie povolenia k terénnym úpravám
 • vydanie povolenia k banskej činnosti
 • vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok
 • vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov
 • schválenie alebo zmena programu starostlivosti o lesy
 • schválenie zvernice alebo bažantnice

Činnosti uskutočňované v chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany a vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov a výnimiek.

 • zmena stavu mokrade, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu
 • výstavba lesných ciest a zvážnic
 • oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce
 • pasenie hospodárskych zvierat
 • vykonávanie technických geologických prác
 • umiestnenie informačného a reklamného zariadenia
 • budovanie a vyznačenie turistických a náučných chodníkov, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy a mototrasy
 • vypúšťanie vodnej nádrže a rybníka
 • vjazd a státie s motorovými vozidlami
 • organizovanie spoločných poľovačiek
 • zriadenie poľovníckych zariadení
 • vydanie odborného stanoviska na plán alebo projekt, ktorý sa má realizovať v území NATURA (Európska sústava chránených území)

Ďalej zabezpečíme prostredníctvom profesionálneho odborníka – fytopatológa zhodnotenie zdravotného stavu a vitalitu drevín a navrhneme opatrenia na ich ozdravenie a revitalizáciu. Zabezpečíme prostredníctvom profesionálneho odborníka – dendrológa inventarizáciu drevín na vašom pozemku.

Ochrana vôd

Ochrana vôd

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou a využívaním vôd

Zabezpečenie dokumentácie pre vodné stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Vybavovanie žiadostí na vydanie rozhodnutí.

 • vodné stavby a s nimi spojené nakladanie s vodami
 • vodné stavby a s nimi spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd
 • vodné stavby s energetickým zariadením

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí, územným plánom zón ako aj vyjadrení k jednotlivým stavbám v rámci územného a stavebného konania.

Územné plánovanie

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s rozvojom obcí

Zabezpečované činnosti súvisiace s rozvojom obcií

 • urbanistické štúdie
 • územné plány obcií a ich zmeny a doplnky
 • územné plány zón

Zabezpečíme vypracovanie kompletnej textovej a grafickej dokumentácie  prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Zabezpečenie vybavovania jednotlivých žiadostí o posudzovanie.

 • strategické hodnotenie (SEA) – koncepcie a územné plány obcí
 • činnosti (EIA) – rozvojové investičné projekty

Zabezpečenie vypracovania kompletnej textovej a grafickej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia v znení neskorších predpisov

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov a nakladaní s odpadom.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov.

 • stavby dotýkajúce sa odpadového hospodárstva
 • preprava nebezpečných odpadov
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • zaradenie odpadu

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí, územným plánom zón ako aj vyjadrení k jednotlivým stavbám v rámci územného a stavebného konania.

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou ovzdušia.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov.

 • umiestnenie stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia
 • povolenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a ich užívanie
 • určenie emisných limitov

Vybavovanie žiadostí.

 • o pochybnostiach o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja znečistenia a o vymedzení a začlenení jeho zariadení
 • na schválenie postupu výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných zdrojov znečistenia
 • na určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečistenia
 • o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej  na podnikanie s chladiarenskými a klimatizačnými zariadeniami
Ochrana pôdy

Ochrana pôdy

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou pôdy.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí.

 • zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku
 • odňatie poľnohospodárskej pôdy

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí a ich zmien a doplnkov.

Správny poriadok

Správny poriadok

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s konaniami na jednotlivých úradoch štátnej správy a samosprávy

Činnosti týkajúce sa vydávania rozhodnutí a súhlasov podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

 • správny poriadok