Home page

Náplň spoločnosti e-c-o s.r.o.

Hlavnou náplňou spoločnosti e-c-o s.r.o. je poradenstvo a pomoc pri
príprave a realizácii projektov v súlade s princípmi trvalo-udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky a ich optimalizácie vo vzťahu k zachovaniu
prírodnej krajiny.

Pri príprave a realizácii jednotlivých projektov hľadáme možnosti ich
optimálnej realizácie vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného
prostredia – voda, príroda, pôda, lesy, ovzdušie.

Na základe dlhoročnej praxe v štátnej správe poskytujeme služby pri
vybavovaní jednotlivých žiadostí a povolení potrebných na realizáciu
projektov a jednotlivých činností. Sme schopní vyhotoviť náležitú
dokumentáciu prostredníctvom expertov a odborne spôsobilých
osôb.

Oblasti poskytovania služieb
Ochrana prírody a krajiny

Ochrana prírody a krajiny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s uvedenými činnosťami

Činnosti uskutočňované vo voľnej krajine a vybavovanie žiadostí na vydanie záväzných vyjadrení.

 • schválenie alebo zmena územného plánu obcí a územného plánu zón
 • vydanie územného rozhodnutia
 • vydanie stavebného povolenia alebo zmena stavby
 • vydanie povolenia k terénnym úpravám
 • vydanie povolenia k banskej činnosti
 • vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok
 • vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov
 • schválenie alebo zmena programu starostlivosti o lesy
 • schválenie zvernice alebo bažantnice

Činnosti uskutočňované v chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany a vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov a výnimiek.

 • zmena stavu mokrade, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu
 • výstavba lesných ciest a zvážnic
 • oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce
 • pasenie hospodárskych zvierat
 • vykonávanie technických geologických prác
 • umiestnenie informačného a reklamného zariadenia
 • budovanie a vyznačenie turistických a náučných chodníkov, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy a mototrasy
 • vypúšťanie vodnej nádrže a rybníka
 • vjazd a státie s motorovými vozidlami
 • organizovanie spoločných poľovačiek
 • zriadenie poľovníckych zariadení
 • vydanie odborného stanoviska na plán alebo projekt, ktorý sa má realizovať v území NATURA (Európska sústava chránených území)

Ďalej zabezpečíme prostredníctvom profesionálneho odborníka – fytopatológa zhodnotenie zdravotného stavu a vitalitu drevín a navrhneme opatrenia na ich ozdravenie a revitalizáciu. Zabezpečíme prostredníctvom profesionálneho odborníka – dendrológa inventarizáciu drevín na vašom pozemku.

Ochrana vôd

Ochrana vôd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou a využívaním vôd

Zabezpečenie dokumentácie pre vodné stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Vybavovanie žiadostí na vydanie rozhodnutí.

 • vodné stavby a s nimi spojené nakladanie s vodami
 • vodné stavby a s nimi spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd
 • vodné stavby s energetickým zariadením

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí, územným plánom zón ako aj vyjadrení k jednotlivým stavbám v rámci územného a stavebného konania.

Územné plánovanie

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s rozvojom obcí

Zabezpečované činnosti súvisiace s rozvojom obcií

 • urbanistické štúdie
 • územné plány obcií a ich zmeny a doplnky
 • územné plány zón

Zabezpečíme vypracovanie kompletnej textovej a grafickej dokumentácie  prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Zabezpečenie vybavovania jednotlivých žiadostí o posudzovanie.

 • strategické hodnotenie (SEA) – koncepcie a územné plány obcí
 • činnosti (EIA) – rozvojové investičné projekty

Zabezpečenie vypracovania kompletnej textovej a grafickej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia v znení neskorších predpisov

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov a nakladaní s odpadom.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov.

 • stavby dotýkajúce sa odpadového hospodárstva
 • preprava nebezpečných odpadov
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • zaradenie odpadu

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí, územným plánom zón ako aj vyjadrení k jednotlivým stavbám v rámci územného a stavebného konania.

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou ovzdušia.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí na vydanie súhlasov.

 • umiestnenie stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia
 • povolenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a ich užívanie
 • určenie emisných limitov

Vybavovanie žiadostí.

 • o pochybnostiach o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja znečistenia a o vymedzení a začlenení jeho zariadení
 • na schválenie postupu výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných zdrojov znečistenia
 • na určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečistenia
 • o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby oprávnenej  na podnikanie s chladiarenskými a klimatizačnými zariadeniami
Ochrana pôdy

Ochrana pôdy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s ochranou pôdy.

Zabezpečíme vybavovanie žiadostí.

 • zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku
 • odňatie poľnohospodárskej pôdy

Vybavovanie vyjadrení k územným plánom obcí a ich zmien a doplnkov.

Správny poriadok

Správny poriadok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Poradenstvo a konzultácie súvisiace s konaniami na jednotlivých úradoch štátnej správy a samosprávy

Činnosti týkajúce sa vydávania rozhodnutí a súhlasov podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

 • správny poriadok